നേന്ത്രക്കായ പൊടി

നേന്ത്രക്കായ പൊടി

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിദത്ത ഭക്ഷണമായി കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നേന്ത്രക്കായ പൊടി അഥവാ ഏത്തക്കായ പൊടി. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി ശിശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുതയുമായ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഭക്ഷണമാണ് നേന്ത്രക്കായ പൊടി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഭകഷണത്തിന്റെ പോഷകമൂല്യത്തെ കുറിച്ച് മിക്ക മാതാപിതാക്കൾക്കും ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്…. ഏതു തരം ഭക്ഷണത്തിലാണ് ശരിയായ പോഷകഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ആറു മാസം പ്രായമായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി എന്താണ്? കുട്ടിയുടെ കട്ടിയാഹാരം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമയം ഏതാണ്?…

banana powder

HEALTH BENEFITS OF BANANA POWDER

Banana powder -Ethakka podi is a typical baby food.An Easily home made natural super food for babies. This powder is made from processed bananas.  Ethakka Podi – Raw Banana powder is a traditional baby food, commonly used in Kerala. This is an easy home made fresh food for babies.  Most…

Fashion Trend in For Winter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat…

Most Awesome Breathtaking Places

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat…

Going Shopping for New Dress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat…

Beauty of Nature

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat…